Menu

Nowy, bardziej efektywny sposób leczenia chorych z rakiem jajnika z wykorzystaniem procedury HIPEC (dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii) potwierdzony wiarygodnym badaniem 3 fazy

procedura hipec w toku

Badanie wieloośrodkowe, randomizowane III fazy przeprowadzone przez zespół lekarzy holenderskich i duńskich na grupie 245 chorych z nowo zdiagnozowanym rakiem jajnika w III stopniu zaawansowania klinicznego i przynajmniej stabilizacją po otrzymaniu 3 cykli neoadiuwantowej chemioterapii karboplatyną (AUC 5 - 6 mg na ml/min) z paklitakselem (175 mg/m2) poddano zabiegowi cytoredukcyjnemu połączonemu lub nie z chemioterapią dootrzewnową cisplatyną (100 mg/m2) w hipertermii (HIPEC).

Randomizację przeprowadzano w trakcie zabiegu operacyjnego w zależności od możliwości przeprowadzenia całkowitej lub optymalnej cytoredukcji (pozostawienie zmian o średnicy ≤10 mm). Po zabiegu pacjentkom podawano 3 kolejne cykle karboplatyny z paklitakselem. Pierwszoplanowym punktem końcowym był czas przeżycia wolnego od nawrotu, a czas przeżycia całkowitego i profil bezpieczeństwa były drugoplanowymi punktami końcowymi badania.

W analizie populacji ITT (intention-to treat) stwierdzono nawrót choroby lub zgon u 110 ze 123 (89%) chorych poddanych cytoredukcyjnej chirurgii bez HIPEC oraz 99 ze 122 (81%) chorych poddanych chirurgii cytoredukcyjnej z HIPEC (HR=0,66; 95% CI; 0,50 – 0,87; p=0,003).

Mediana czasu przeżycia wolnego od nawrotu wyniosła 10,7 miesiąca w grupie chirurgii bez HIPEC w porównaniu do 14,2 miesiąca w grupie z HIPEC. W trakcie obserwacji o medianie 4,7 roku, 76 (62%) chorych w grupie bez HIPEC oraz 61 (50%) chorych w grupie HIPEC zmarło (HR=0,67; 95% CI; 0,48 – 0,94; p=0,02). Mediana czasu przeżycia całkowitego wynosiła 33,9 (chirurgia) oraz 45,7 miesiąca (chirurgia z HIPEC). Stwierdzono podobną częstość występowania działań niepożądanych w stopniu 3 lub 4 w obu grupach (25% - chirurgia oraz 27% - chirurgia z HIPEC, p=0,76).

U chorych na raka jajnika w III stopniu zaawansowania poddanych chemioterapii neoadiuwantowej, HIPEC połączony z operacją cytoredukcyjną wpływa na wydłużenie czasu przeżycia wolnego od nawrotu i czasu przeżycia całkowitego, bez zwiększenia częstości działań niepożądanych.


Źródło:

  1. Van Diel W. i wsp.: Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy in Ovarian Cancer. N Engl J Med 2018; 378:230-240
» więcej aktualności dla lekarzy

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Preparat Nutridrink do leczenia żywieniowego firmy Nutricia

preparat do leczenia żywieniowego Nutridrink firmy Nutricia