Rak płuca - klasyfikacja, stopnie zaawansowania

 • Guzy nabłonkowe
  - łagodne (brodawczaki, gruczolaki)
  - dysplazja i rak przedinwazyjny (in situ – Tis)
  - złośliwe:
     - rak płaskonabłonkowy
     - rak drobnokomórkowy
     - rak gruczołowy
     - rak wielkokomórkowy
     - rak gruczołowo-płaskonabłonkowy
     - rakowiak
     - raki gruczołów oskrzelowych
     - inne
 • Guzy tkanek miękkich
 • Nowotwory międzybłonka
  - międzybłoniak łagodny
  - międzybłoniak złośliwy
 • Nowotwory przerzutowe
 • Inne
  - mięsakorak
  - czerniak
  - chłoniaki
 • Nowotwory niesklasyfikowane
T (tumor) - guz pierwotny nowotworu
Txobecność guza udowodniona na podstawie obecnych komórek nowotworowych w wydzielinie oskrzelowej, ale bez cech guza w badaniach radiologicznych klatki piersiowej i bronchoskopii
T0nie stwierdza się guza pierwotnego
T1guz o średnicy poniżej 3 cm, otoczony tkanką płucną lub opłucną płucną bez naciekania oskrzela głównego
T2guz mający przynajmniej jedną z następujących cech: średnica większa niż 3 cm, zajęcie oskrzela głównego w odległości nie mniejszej niż 2 cm od ostrogi głównej, naciekanie opłucnej, towarzysząca niedodma lub zapalenie płuc dochodzące do wnęki (ale niezajmujące całego płuca)
T3guz każdej wielkości z naciekaniem następujących struktur anatomicznych: ściana klatki piersiowej, przepona, opłucna osierdziowa, opłucna śródpiersiowa, osierdzie, nerw przeponowy, guz z towarzyszącą niedodmą lub zapaleniem całego płuca
T4guz każdej wielkości naciekający jedną ze struktur: śródpiersie, serce, wielkie naczynia, tchawica, przełyk, ostroga główna, trzony kręgów, nerw krtaniowy wsteczny, guz z wysiękiem opłucnowym lub osierdziowym, guz z oddzielnymi guzkami satelitarnymi w obrębie tego samego płata

N (lymph nodes) - stan regionalnych węzłów chłonnych
Nxnie można ocenić regionalnych węzłów chłonnych
N0brak przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych
N1obecne przerzuty w węzłach okołooskrzelowych (międzypłatowych, płatowych, segmentarnych) lub/i wnękowych po stronie guza
N2obecne przerzuty w węzłach chłonnych śródpiersia po stronie guza (górne śródpiersiowe, górne okołotchawicze, przedtchawicze, pozatchawicze, dolne okołotchawicze, aortalne, podaortalne, okołoaortalne, okołoprzełykowe, okolicy więzadła płucnego) lub/i w węzłach poniżej rozwidlenia tchawicy
N3obecne przerzuty w węzłach chłonnych śródpiersia lub wnęki po stronie przeciwnej lub w węzłach chłonnych pod mięśniem pochyłym przednim szyi lub w węzłach chłonnych nadobojczykowych po stronie guza lub po stronie przeciwnej

M (metastases) - przerzuty odległe
Mxnie można ocenić przerzutów odległych
M0brak przerzutów odległych
M1stwierdza się przerzuty odległe (w tym inne ogniska nowotworu w innym płacie po tej samej stronie lub po stronie przeciwnej)

Zgodnie z zasadami klasyfikacji TNM i czasem klasyfikacji w odniesieniu do procesu diagnostyczno-leczniczego wyróżnia się następujące oznaczenia:

 • cTNM – klasyfikacja kliniczna (na podstawie badań, przed podjęciem leczenia)
 • sTNM – klasyfikacja śródoperacyjna (na podstawie badań i oceny w trakcie zabiegu operacyjnego)
 • pTNM – klasyfikacja pooperacyjna (na podstawie badań przed leczeniem operacyjnym, oceny śródoperacyjnej i badania histopatologicznego)
 • rTNM – klasyfikacja ponownego leczenia – ocena rozwoju choroby w różnych etapach przebiegu w trakcie leczenia za pomocą różnych metod terapeutycznych
Tab. Stopień zaawansowania klinicznego na podstawie klasyfikacji TNM
stopieńTNM
0TisN0M0
IaT1N0M0
IbT2N0M0
IIaT1N1M0
IIbT2
T3
N1
N0
M0
IIIaT1
T2
T3
T3
N1


N1
M0
IIIbT4
każde T
każde N
N3
M0
IVkażde Tkażde NM1

W przypadku raka drobnokomórkowego płuc, ze względu na dużą dynamikę rozwoju choroby, przydatność klasyfikacji TNM w planowaniu leczenia może być ograniczona. W celu ujednolicenia poszczególnych stopni zaawansowania w odniesieniu do możliwości terapeutycznych wprowadzono pojęcie choroby ograniczonej (limited disease – LD) i choroby uogólnionej (extensive disease – ED).

Choroba ograniczona (LD): zmiany nieprzekraczające połowy klatki piersiowej z wysiękiem opłucnej po jednej stronie i zajętymi węzłami chłonnymi wnęki oraz nadobojczykowymi po tej samej stronie (30% chorych).

Choroba uogólniona (ED): wszystkie zmiany nie mieszczące się w definicji choroby ograniczonej (około 70% chorych).


» powrót na początek strony

Preparat Nutridrink do leczenia żywieniowego firmy Nutricia

preparat do leczenia żywieniowego Nutridrink firmy Nutricia