onkonet.pl » dla pacjentów » informacje o nowotworach » rak płuca
rozmiar czcionki:  A  A  A
main banner
reklama RadioON
Sposób wyszukiwania w Onkonet.pl jest identyczny
jak dla wyszukiwarki Google
leczenie żywieniowe - nowy dział

Rak płuca - klasyfikacja, stopnie zaawansowania

Klasyfikacja histologiczna wg WHO

 • Guzy nabłonkowe
  - łagodne (brodawczaki, gruczolaki)
  - dysplazja i rak przedinwazyjny (in situ – Tis)
  - złośliwe:
     - rak płaskonabłonkowy
     - rak drobnokomórkowy
     - rak gruczołowy
     - rak wielkokomórkowy
     - rak gruczołowo-płaskonabłonkowy
     - rakowiak
     - raki gruczołów oskrzelowych
     - inne
 • Guzy tkanek miękkich
 • Nowotwory międzybłonka
  - międzybłoniak łagodny
  - międzybłoniak złośliwy
 • Nowotwory przerzutowe
 • Inne
  - mięsakorak
  - czerniak
  - chłoniaki
 • Nowotwory niesklasyfikowane

Klasyfikacja TNM

Cecha T – wielkość guza

Tx – obecność guza udowodniona na podstawie obecnych komórek nowotworowych w wydzielinie oskrzelowej, ale bez cech guza w badaniach radiologicznych klatki piersiowej i bronchoskopii
T0 – brak cech obecności guza pierwotnego
T1 – guz o średnicy poniżej 3 cm, otoczony tkanką płucną lub opłucną płucną bez naciekania oskrzela głównego
T2 – guz mający przynajmniej jedną z następujących cech: średnica większa niż 3 cm, zajęcie oskrzela głównego w odległości nie mniejszej niż 2 cm od ostrogi głównej, naciekanie opłucnej, towarzysząca niedodma lub zapalenie płuc dochodzące do wnęki (ale niezajmujące całego płuca)
T3 – guz każdej wielkości z naciekaniem następujących struktur anatomicznych: ściana klatki piersiowej, przepona, opłucna osierdziowa, opłucna śródpiersiowa, osierdzie, nerw przeponowy, guz z towarzyszącą niedodmą lub zapaleniem całego płuca;
T4 – guz każdej wielkości naciekający jedną ze struktur: śródpiersie, serce, wielkie naczynia, tchawica, przełyk, ostroga główna, trzony kręgów, nerw krtaniowy wsteczny, guz z wysiękiem opłucnowym lub osierdziowym, guz z oddzielnymi guzkami satelitarnymi w obrębie tego samego płata

Cecha N – węzły chłonne

Nx – brak możliwości oceny regionalnych węzłów chłonnych
N0 – brak przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych
N1 – obecne przerzuty w węzłach okołooskrzelowych (międzypłatowych, płatowych, segmentarnych) lub/i wnękowych po stronie guza
N2 – obecne przerzuty w węzłach chłonnych śródpiersia po stronie guza (górne śródpiersiowe, górne okołotchawicze, przedtchawicze, pozatchawicze, dolne okołotchawicze, aortalne, podaortalne, okołoaortalne, okołoprzełykowe, okolicy więzadła płucnego) lub/i w węzłach poniżej rozwidlenia tchawicy
N3 – obecne przerzuty w węzłach chłonnych śródpiersia lub wnęki po stronie przeciwnej lub w węzłach chłonnych pod mięśniem pochyłym przednim szyi lub w węzłach chłonnych nadobojczykowych po stronie guza lub po stronie przeciwnej

Cecha M – przerzuty odległe

Mx – brak możliwości oceny obecności przerzutów odległych
M0 – brak obecności przerzutów odległych
M1 – obecne przerzuty odległe (w tym inne ogniska nowotworu w innym płacie po tej samej stronie lub po stronie przeciwnej)

Zgodnie z zasadami klasyfikacji TNM i czasem klasyfikacji w odniesieniu do procesu diagnostyczno-leczniczego wyróżnia się następujące oznaczenia:

 • cTNM – klasyfikacja kliniczna (na podstawie badań, przed podjęciem leczenia)
 • sTNM – klasyfikacja śródoperacyjna (na podstawie badań i oceny w trakcie zabiegu operacyjnego)
 • pTNM – klasyfikacja pooperacyjna (na podstawie badań przed leczeniem operacyjnym, oceny śródoperacyjnej i badania histopatologicznego)
 • rTNM – klasyfikacja ponownego leczenia – ocena rozwoju choroby w różnych etapach przebiegu w trakcie leczenia za pomocą różnych metod terapeutycznych
Stopnie zaawansowania raka płuca zgodnie z klasyfikacją TNM
stopieńTNM
0TisN0M0
IaT1N0M0
IbT2N0M0
IIaT1N1M0
IIbT2
T3
N1
N0
M0
IIIaT1
T2
T3
T3
N1


N1
M0
IIIbT4
każde T
każde N
N3
M0
IVkażde Tkażde NM1


W przypadku raka drobnokomórkowego płuc, ze względu na dużą dynamikę rozwoju choroby, przydatność klasyfikacji TNM w planowaniu leczenia może być ograniczona. W celu ujednolicenia poszczególnych stopni zaawansowania w odniesieniu do możliwości terapeutycznych wprowadzono pojęcie choroby ograniczonej (limited disease – LD) i choroby uogólnionej (extensive disease – ED).

Choroba ograniczona (LD): zmiany nieprzekraczające połowy klatki piersiowej z wysiękiem opłucnej po jednej stronie i zajętymi węzłami chłonnymi wnęki oraz nadobojczykowymi po tej samej stronie (30% chorych).

Choroba uogólniona (ED): wszystkie zmiany nie mieszczące się w definicji choroby ograniczonej (około 70% chorych).