Menu

Nowy skuteczniejszy lek w terapii raka piersi u chorych z mutacją w genach BRCA

lek antynowotworowy Olaparib

W styczniu 2018 r. amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zaakceptowała lek Olaparib do leczenia raka piersi u chorych z obecną mutacją w genach BRCA. Od 2014 roku Olaparib jest stosowany leczeniu raka jajnika u chorych z mutacją genów BRCA.

Olaparib jest inhibitorem (substancją obniżającą aktywność) enzymu PARP. Dzięki blokowaniu aktywności tego enzymu proces naprawy DNA w komórkach nowotworowych zostaje zaburzony prowadząc do ich śmierci i tym samym do spowolnienia lub zatrzymania wzrostu guza nowotworowego.

Na podstawie wyników badań klinicznych 3 fazy (ClinicalTrialgov Id: NCT02000622) FDA wydało decyzję o dopuszczeniu leku Olaparib do leczenia chorych na raka piersi z mutacją w genie BRCA. Badanie obejmowało 302 chore z przerzutowym rakiem piersi z HER2 ujemnym, które otrzymywały Olaparib w dawce 300 mg dwa razy w dziennie w monoterapii . Grupę kontrolną stanowiły chore, u których stosowano inne schematy chemioterapii według wyboru lekarza (kapecytabina, eribulina lub vinorelbina).

Olaparib wykazał się większą skutecznością. Średni czas wolny od progresji (rozwoju) guza był dłuższy w grupie chorych otrzymujących Olaparib, zaś odsetek odpowiedzi na leczenie wynosił 59,9% u chorych otrzymujących Olaparib w porównaniu do 28,8% chorych otrzymujących inną formę leczenia.


Źródła:

  1. FDA approves first treatment for breast cancer with a certain inherited genetic mutation [news release]. Silver Spring, MD: US Food and Drug Administration; January 12, 2018.
  2. FDA Approves Olaparib for BRCA-Positive Breast Cancer, Cancer Therapy Advisor
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA