Menu

Nowa nadzieja dla pacjentek z dziedzicznym rakiem jajnika

Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

Grupa naukowców brytyjskich odkryła lek, który może pomóc pacjentkom z dziedziczną postacią raka jajnika. Jak dotychczas możliwości terapeutyczne dla tej grupy chorych są stosunkowo ubogie: tylko cztery z dziecięciu kobiet z rozpoznanym dziedzicznym rakiem jajnika przeżyje następne pięć lat. Początkowe badania potwierdziły korzyść terapeutyczną w tej grupie chorych z zastosowania leczenia chirurgicznego oraz włączenia chemioterapii, aczkolwiek dalsze obserwacje kliniczne wykazały, że z czasem nowotwór staje się oporny na stosowane chemioterapeutyki i cechuje się dużym prawdopodobieństwem wystąpienia wznowy, w związku z czym, stosowane wcześniej klasyczne metody terapeutyczne nie przyniosły zadowalających rezultatów.

W ostatnim numerze Journal of Clinical Oncology opublikowano wyniki najnowszego badania klinicznego dotyczącego działania olaparibu, eksperymentalnego leku, postrzeganego jako szansa na przełom dla chorych z dziedziczną postacią raka jajnika, spowodowaną mutacją w genie BRCA1 lub BRCA2. Mutacja ta występuje u około 15% pacjentek z rakiem jajnika, a wykazano korzyść z zastosowania olaparibu u około 50% pacjentek z tej grupy.

Olaparib jest to tzw. inhibtor PARP, czyli lek zapobiegający naprawie DNA w komórkach nowotworowych z mutacją BRCA, a tym samym zapobiegający powiększaniu się ogniska nowotworowego. Naukowcy brytyjscy szacują,że połączenie tego typu leczenia celowanego z klasyczną chemioterapią może doprowadzić do przełomu w zakresie leczenia dziedzicznych postaci raka jajnika. W badaniu brytyjskim, przeprowadzonym na 50 pacjentkach z dziedziczną postacią raka jajnika, leczonych wcześniej chemioterapią, korzyść z włączenia olaparibu odniosło prawie 50% pacjentek.


Źródło:

  1. Fong P. i wsp.: Poly(ADP)-Ribose Polymerase Inhibition: Frequent Durable Responses in BRCA Carrier Ovarian Cancer Correlating With Platinum-Free Interval Journal of Clinical Oncology, 10.1200/JCO.2009.26.9589
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA