Menu

Leczenie chirurgiczne raka piersi – czy amputacja piersi jest jedynym rozwiązaniem? Nie!

Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

Zapadalność na raka piersi w Polsce wynosi corocznie ponad 11.000 stwierdzonych nowych zachorowań. Coraz częściej, dzięki poprawie świadomości kobiet oraz coraz bardziej dostępnym badaniom przesiewowym, choroba wykrywana jest w stadium bezobjawowym lub ograniczonym do niewielkiego guza. W tych przypadkach możliwe jest wykonanie zabiegu tzw. leczenia oszczędzającego pierś ( ang. Breast Conserving Treatment – BCT ), polegającego na wycięciu guza z marginesem tkanek zdrowych i następowym zastosowaniu radioterapii na całą pierś. Leczenie radioterapeutyczne jest w tym przypadku niezbędnym uzupełnieniem zabiegu operacyjnego. Leczenie oszczędzające może być zastosowane w przypadku akceptacji tego sposobu terapii (włącznie z następową radioterapią) przez pacjentkę po uzyskaniu od chirurga i onkologa wszelkich niezbędnych informacji dotyczących całej procedury leczniczej (tzw. świadoma zgoda na leczenie).

Integralną częścią chirurgicznego leczenia raka piersi jest ocena stanu regionalnych węzłów chłonnych. Ich usunięcie jest niezbędne w przypadku powiększenia w dole pachowych po stronie guza. Zabieg ten, o czym należy pamiętać, obarczony jest powikłaniami związanymi z przecięciem naczyń limfatycznych i nerwów skórnych skóry okolicy dołu pachowego. Należą do nich m.in. zaburzenia lub brak czucia w tej okolicy, chłonotok wymagający okresowego nakłuwania pachy i usuwania płynu. W nielicznych przypadkach dochodzi do poważnego powikłania, jakim jest obrzęk kończyny, niezwykle trudny do leczenia.

U kobiet, u których węzły chłonne nie są powiększone, prawdopodobieństwo istnienia przerzutów wynosi 1:4 i jest tym mniejsze, im mniejszy jest guz. Z tego powodu w specjalistycznych ośrodkach chirurgicznych, zajmujących się leczeniem raka piersi, stosuje się ocenę stanu regionalnych węzłów chłonnych za pomocą metody oceny węzłów wartowniczych ( ang. sentinel lymph node dissection – SLND). Metoda ta polega na podaniu znacznika izotopowego i barwnikowego przyotoczkowo lub przyguzowo, który przechodzi naczyniami limfatycznymi do pierwszego na ich przebiegu węzła chłonnego. Za pomocą badań izotopowych możliwe jest umiejscowienie i wycięcie tylko tego węzła i jego zbadanie przez patologa. Jeśli w węźle tym nie ma przerzutów, nie ma potrzeby usuwania wszystkich węzłów chłonnych pachy, co oznacza, że nie będzie powikłań związanych z tym zabiegiem. Leczenie to jest bardzo specjalistyczne i wymaga dużego doświadczenia chirurga w tym zakresie, potwierdzonego przez innych specjalistów w tej dziedzinie.

Jednym z elementów, które bierze się pod uwagę proponując pacjentce taki sposób leczenia, jest spodziewany efekt kosmetyczny. W przypadku małych piersi, gdzie zabieg taki (wycięcie guza wraz z marginesem 1-2 cm tkanek zdrowych) prowadziłby do dużych ubytków kosmetycznych, należy rozważyć inne sposoby leczenia, o których wspominam poniżej.

W przypadku spodziewanych dużych ubytków kosmetycznych u kobiet z małymi piersiami możliwe jest wykonanie zabiegu amputacji podskórnej piersi z natychmiastową operacją odtwórczą (ang. skin-sparing mastectomy) tzn. w trakcie tego samego zabiegu. Operacja ta polega na odtworzeniu piersi z użyciem protezy wszczepianej pod mięsień piersiowy. Zabieg ten z reguły nie ma wpływu na leczenie uzupełniające, jakim jest m.in. chemioterapia, która może być zastosowana bez zbędnego odraczania w czasie.

W przypadkach, gdzie zastosowanie samej protezy nie da korzystnych efektów kosmetycznych należy zastosować technikę płatów przemieszczonych, podskórno-mięśniowych. Zabieg ten polega na przemieszczeniu części mięśnia wraz z tkanką podskórną do loży po usuniętym gruczole piersiowym, co daje efekt wypełnienia i w rezultacie dobry efekt kosmetyczny, zarówno wizualny jak i subiektywny ( podobna konsystencja odtworzonej piersi jak piersi zdrowej). Do tego celu używa się płatów opartych na mięśniu najszerszym grzbietu lub mięśniu prostym brzucha (ang. transverse rectus abdominus muszle – TRAM). Zabiegi te są wykonywane w specjalistycznych ośrodkach, w których możliwy jest udział chirurga plastycznego. Po zabiegach tego typu z reguły odtwarza się otoczkę i brodawkę sutkową, bądź za pomocą tatuażu bądź poprzez przeszczep tkanek własnych pacjentki.

Zabiegi odtwórcze piersi są także możliwe w terminie późniejszym po amputacji piersi. Dokonuje się ich albo poprzez przemieszczanie płatów skórno-podskórno-mięśniowych, albo z użyciem protez piersiowych, po uprzednim, z reguły, wykształceniu komory skórnej z użyciem tzw protezy rozprężającej (ekspander). Zabiegi te są wykonywane w ośrodkach chirurgii plastycznej po zakończeniu leczenia uzupełniającego (radioterapia, chemioterapia).


Źródło:

  1. Opracowanie własne Onkonet.pl
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA