Menu

Nowy lek dla chorych na raka płuca dopuszczony do stosowania w Polsce

rak płuca - grafika poglądowa

Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem w Polsce. Co roku jest on diagnozowany u ponad 20 tyś. osób. Charakteryzuje się wysoką śmiertelnością wynikającą wykrywania go w późnym, zaawansowanym stadium, w którym leczenie operacyjne nie gwarantuje pełnego wyleczenia lub nawet nie jest możliwe. Najczęściej występująca postać (ok. 80% przypadków) to niedrobnokomórkowy rak płuca. W przypadku zaawansowanych, nieoperacyjnych postaci tego nowotworu chorzy mogli być leczeni głównie za pomocą chemioterapii, której skuteczność w przypadku tego nowotworu nie jest wysoka.

Szansą, jednak tylko dla niektórych chorych, są terapie celowane molekularnie, ale ich stosowanie jest możliwe jedynie u małego odsetka chorych (ok. 10%) u których występują specyficzne mutacje genów w komórkach nowotworowych, które mogą być celem dla terapii molekularnych.

Wraz szybkim postępem medycyny w ostatnich latach rozwinęła się obiecująca grupa leków – leki immunoterapeutyczne, które przynoszą nadzieję dla szerokiej grupy chorych. Leczenie immunoterapeutyczne nowotworów polega na wspomaganiu naturalnych mechanizmów obronnych organizmu, między innymi limfocytów, tak by były w stanie rozpoznawać i atakować komórki nowotworowe.

Nowy lek pozytywnie zaopiniowany przez AOTMiT (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) to Atezolizumab (Tecentriq). Jest to przeciwciało monoklonalne z klasy immunoglobulin (IgG1), które wiążąc się bezpośrednio z cząsteczką PD-L1 na powierzchni komórki nowotworowej uaktywnia wcześniej zahamowaną reakcję immunologiczną skierowaną przeciw komórkom nowotworu. Lek wskazany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca po wcześniejszej chemioterapii.


» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA