Menu

Rak nerki - opracowanie dla lekarzy

Rak nerki stanowi 3% ogółu zachorowań na nowotwory złośliwe. W 2017 roku w Polsce zdiagnozowano 3144 zachorowań u mężczyzn i około 2088 u kobiet, co daje mu 8. pozycję pod względem ilości zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn i 10. pozycję u kobiet (wg danych z 2017 roku). Ilość zgonów z powodu raka nerki w 2017 wynosiła 2464 przypadki, 1525 wśród mężczyzn i 939 wśród kobiet.

Rak nerki częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet. Główna grupa ryzyka dotyczy mężczyzn po 45 roku życia, a w przypadku kobiet przypada między 55. a 74. rokiem życia. W ostatnich latach opisywane są przypadki zachorowań w młodym wieku oraz po wysokich dawkach chemioterapii.

Wśród czynników ryzyka zachorowania na nowotwory nerki wymienia się między innymi uwarunkowania środowiskowe, hormonalne oraz genetyczne. Do istotnych należą:

 • palenie papierosów (wpływ substancji kancerogennych zawartych w dymie tytoniowym na nefrony) - szacuje się, że w około 30% przypadków u mężczyzn i 24% u kobiet nowotwór nerki może zostać bezpośrednio spowodowany paleniem tytoniu.
 • ekspozycja na substancje chemiczne - nitrozaminy, azbest, dwutlenek toru, kadm
 • nadużywanie środków przeciwbólowych
 • otyłość związana z większym ryzykiem wystąpienia nowotworu nerek, szczególnie u kobiet
 • wśród nowotworów występujących dziedzicznie można wyróżnić raka nerki w zespole von Hippel-Lindaua, zespole Bourneville'a - Pringla, także w rzadko występującym tzw. rodzinnym raku nerki. Rakowi nerkopochodnemu towarzyszą często zmiany chromosomalne jak: translokacja między 8 i 3 chromosomem, delecje w obrębie 5, 11 i 17, obecność genu supresorowego 3p.

Główne objawy:

 • złośliwy nowotwór nerki przez długi okres czasu może rozwijać się bezobjawowo.
 • klasyczna triada (krwiomocz, ból i wyczuwalny guz) spotykana jest zaledwie u 7-15% chorych. Świadczą one o znacznym zaawansowaniu choroby. Każdy z objawów występując osobno jest obserwowany częściej.
 • krwiomocz (pojawia się u około 40-60% chorych) jest najczęściej bezbolesny i może pojawić się każdym stopniu zaawansowania choroby, szybciej w przypadku zajęcia przez proces nowotworowy układu kielichowo-miedniczkowego.

Guz nerki rzadko bywa wyczuwalny przez powłoki, w obecnej dobie postępu badań obrazowych najczęściej wykrywany jest przypadkowo w trakcie badania USG. Ból może mieć charakter kolkowy lub tępych pobolewań w okolicy lędźwiowej. Świadczy o zajęciu struktur mięśniowo-nerwowych tylnej ściany jamy brzusznej lub towarzyszy tamponadzie układu kielichowo-miedniczkowego w trakcie krwawienia.

U znaczącej liczby pacjentów można zaobserwować objawy systemowe takie jak:

 • niedokrwistość niedobarwliwa
 • czerwienica (wzrost ilości czerwonych krwinek RBC)
 • stany podgorączkowe lub gorączka
 • spadek masy ciała
 • hiperkalcemia(wzrost poziomu wapnia we krwi)
 • nocne poty
 • podwyższone ciśnienie tętnicze krwi
 • podwyższone OB
 • zespoły paraneoplazmatyczne (ektopowe wydzielanie substancji biologicznie czynnych takich jak: parathormon, erytropoetyna, fosfataza alkaliczna, prostaglandyny, ACTH, insulina, aldosteron, gonadotropiny, IL-6)
 • zapalenie wielomięśniowe
 • skrobiawica (amyloidoza)
 • upośledzenie funkcji wątroby – encefalopatia wątrobowa

U około 30% pacjentów z nowo rozpoznanym rakiem nerki, stwierdza się obecność przerzutów odległych. Narządami do których najczęściej przerzutuje rak nerki są:

- płuca (75%)
- tkanki miękkie (33%)
- kości (20%)
- wątroba (18%)
- centralny układ nerwowy (8%)

Guzy łagodne zazwyczaj przebiegają bezobjawowo, wykrywane przypadkowo w trakcie diagnostyki innych schorzeń. Dolegliwości bólowe okolic lędźwiowych pojawiają się wtedy, gdy guz osiągnie znaczne rozmiary. Jedynie w przypadku angiomyolipoma rzadko mogą wystąpić objawy wynikające z krwawień do przestrzeni okołonerkowej lub krwiomocz.

Rozpoznanie nowotworu nerki ustala się najczęściej na podstawie wywiadu, badania fizykalnego, badań laboratoryjnych oraz obrazowych. Należy oznaczyć pełną morfologię krwi, transaminazy, fosfatazę alkaliczną, azot mocznika, kreatyninę, klirens kreatyniny oraz wykonać badanie ogólne moczu.

Badania obrazowe pozwalają na ustalenie stopnia zaawansowania klinicznego opartego o klasyfikację TNM i obejmują:

 • badanie USG jamy brzusznej - ocena naciekania mięśni lędźwiowych, węzłów chłonnych oraz czopów nowotworowych w naczyniach żylnych nerki i żyle głównej. W przypadkach czopów nowotworowych oraz w przypadkach wątpliwych ocenia się przepływy krwi, stosując technikę USG dopplerowskiego.
 • tomografię komputerową (TK) jamy brzusznej - ocena regionalnych węzłów chłonnych, stosunek guza do narządów sąsiadujących oraz różnicowanie pomiędzy elementami torbieli a litymi guzami.
 • rezonans magnetyczny (MRI) jamy brzusznej - badanie szczególnie wartościowe w przypadku diagnostyki obrazowej guzów onkocytoma, podobnie jak arteriografia - charakterystyczny obraz tętnic promieniście rozchodzących się z części centralnej guza ku obwodowi (koło szprychowe).
 • urografię - obecnie częściej rezygnuje się z niej na korzyść tomografii komputerowej z podaniem środka cieniującego, ze względu na niską czułość i specyficzność
 • RTG klatki piersiowej oraz scyntygrafia kości w celu diagnostyki obecności przerzutów odległych

W przypadku nowotworu nerki BAC nie jest polecaną metoda diagnostyczną z uwagi na niską czułość, gdyż masy nowotworowe w nerce mają heterogenny charakter i wyniki są często fałszywe.

Nowotwór nerki może rozwinąć się z:

1. Nabłonka kanalików nerkowych lub innych składników nefronu:
- rak jasnokomórkowy
- rak z komórek chromofilnych (zasadochłonnych, kwasochłonnych)
- rak z komórek chromofobowych (typowych, kwasochłonnych)
- onkocytoma pochodzenia nerkowego
- rak kanalików zbiorczych (Belliniego)

2. Podścieliska:
- Łagodne - włókniaki, tłuszczaki, naczyniaki, guzy mieszane (angiomyolipoma)
- Złośliwe - mięsaki, chłoniaki, szpiczaki

3. Niezróżnicowanej tkanki płodowej nerki:
- Guz Wilmsa – głównie u dzieci

4. Nabłonka przejściowego dróg moczowych

T (tumor) - guz pierwotny nowotworu
Txnie można ocenić guza pierwotnego
T0nie stwierdza się guza pierwotnego
T1guz o średnicy do 7 cm, ograniczony do miąższu nerki
T1aguz nie większy niz 4 cm
T1bguz większy niż 4 cm i nie większy niż 7 cm
T2guz o średnicy powyżej 7 cm, lecz ograniczony do miąższu nerki
T2aguz większy niż 7 cm i nie większy niż 10 cm
T2bguz większy niż 10 cm ograniczony do miąższu nerki
T3guz nacieka główne naczynia żylne lub tkankę tłuszczową okołonerkową lecz bez przekraczania powięzi Geroty czy naciekania gruczołu nadnerczowego
T3aguz wrasta w żyłę nerkową lub jej odgałęzienia lub nacieka tkankę tłuszczową okołonerkową bez przekraczania powięzi Geroty
T3bguz wrasta w żyłę główną dolną poniżej przepony
T3cguz wrasta w żyłę główną dolną powyżej przepony lub nacieka ścianę żyły głównej dolnej
T4guz nacieka poza powięź Geroty (w tym naciekanie przez ciągłość gruczołu nadnerczowego)

N (lymph nodes) - stan regionalnych węzłów chłonnych
Nxnie można ocenić regionalnych węzłów chłonnych
N0brak przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych
N1obecne przerzuty w regionalnych węzłach chłonnych

M (metastases) - przerzuty odległe
M0nie stwierdza się obecności przerzutów odległych
M1stwierdza się przerzuty odległe

Stopień zaawansowania raka nerki na podstawie klasyfikacji TNM
Stopień IT1 N0 M0
Stopień IIT2 N0 M0
Stopień IIIT3 N0 M0
T1,T2,T3 N1 M0
Stopień IVT4 każdy N M0
każdy T każdy N M1

Rak nerki jest nowotworem, w przypadku którego jedyną skuteczną metodą leczenia jest postępowanie chirurgiczne, ze względu na jego umiarkowaną wrażliwość na promieniowanie jonizujące i chemioterapię.

Radykalna nefrektomia z objęciem nerki, powięzi Garota, nadnercza oraz górnej części moczowodu.
Częściowa nefrektomia lub wyłuszczenie guza stosowana w razie konieczności wykonania zabiegu oszczędzającego (w obustronnym raku nerki). Obustronna nefrektomia wykonywana w przypadku zajęcia obu nerek i w razie braku możliwości wykonania przynajmniej jednostronnie częściowej nefrektomii

Coraz częściej dopuszcza się  do miejscowego usunięcia guza polegającego na resekcji klinowej nerki wraz z guzem lub wyłuszczenia-enukleacji guza. Wcześniej postępowanie to było zarezerwowane dla chorych z jedyną nerką lub obustronnego nowotworu. Obecnie udowodniono, że dla guzów obwodowych do 4 cm przeżywalność jest podobna jak przy całkowitym usunięciu nerki. W wielu ośrodkach laparoskopowa nefrektomia staje się standardem.

Nefrektomia u chorych z przerzutami odległymi według większości autorów nie poprawia wyników leczenia.

Standardowo, po radykalnym zabiegu chirurgicznym nie zaleca się chemioterapii pooperacyjnej (adjuwantowej), ale jedynie obserwację. Niestety u 20-50% chorych leczonych radykalnie dochodzi w ciągu mniej więcej 3 lat po zabiegu do wznowy choroby, miejscowej lub uogólnionej.

Aktualnie nie ma ustalonego schematu stosowania leczenia systemowego. Zarówno leczenie uzupełniające, jak i terapia w przypadku wznowy nieoperacyjnej prowadzone są w ramach kontrolowanych badań klinicznych. W przypadku raka nerki uzasadnione są próby z zastosowaniem immunoterapii, chemioimmunoterapii oraz radioterapii.

Leczenie systemowe ma ograniczoną wartość i zarezerwowane jest głównie dla pacjentów z wyjściowo wysokim zaawansowaniem choroby, u których leczenie radykalne nie jest możliwe, lub u chorych ze wznową choroby. Podejmowane są próby leczenia winkrystyną, interferonem alfa, interleukiną 2.

Podsumowując, aktualnie nie ma ustalonego schematu stosowania leczenia systemowego. Zarówno leczenie uzupełniające, jak i terapia w przypadku wznowy nieoperacyjnej prowadzone są w ramach kontrolowanych badań klinicznych.

Rokowanie jest zależne od stopnia zaawansowania klinicznego zdjagnozowanego nowotworu. W przypadku chorych z nowotworem w I stopniu zaawansowania 5-letnie przeżycie wynosi 80-90%, dla chorych z nowotworem o II stopniu zaawansowania 5-letnie przeżycie wynosi 50-70%, dla chorych z nowotworem o III stopniu zaawansowania 5-letnie przeżycie wynosi 20-30% i dla chorych z nowotworem w najbardziej zaawansowanym stadium (stopień IV) przeżycie 5-letnie wynosi około 5%.

Rokowanie pogarsza się w przypadku obecności przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych lub obecności zatorów z komórek nowotworowych w naczyniach żylnych.


Opracowanie:
dr hab. n.med. Tomasz Jastrzębski,
specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista chirurgii ogólnej

» powrót na początek strony

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Preparat Nutridrink do leczenia żywieniowego firmy Nutricia

preparat do leczenia żywieniowego Nutridrink firmy Nutricia